Nc-tech

Nc-tech

元芳纶特种缝纫线,适用于阻燃和防热要求最高的应用

原材料:
 • 诺梅克斯® 杜邦™ 元芳纶
结构类型:
 • 长丝
产品特点:
 • 元芳纶特种缝纫线可满足防火和防热应用的严苛要求
 • 拥有自熄功能,且不会熔解,耐用、负荷能力极强
 • 持续耐高温的温度可高达200°C
 • 分解温度大约为370°C
 • 燃烧性能测试参照DIN EN ISO 15025

主要应用:

 • 防护服
线号 特克斯号数 包装 颜色数量 最小针号 牛米 最小针号 无
20 140 1000 m FS 7 120 19
34 95 1500 m FS 7 120 19
40 70 2000 m FS 7 110 18
60 45 3000 m FS 7 100 16

DuPont™和Kevlar®/Nomex®是杜邦公司的商标或注册商标。

图例:

 • Co

 • FS/KS

 • XW

 • SSP